Açık Zıra Metni

Tarafınızla iletişime geçtiğim sırada yazılı veya sözlü olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletmiş olduğum (Adım, Soyadım, Doğum tarihim, e-mail adresim, TC Kimlik Numaram, Telefon Numaralarım, Adresim, vb gibi kişisel verilerim ile özel nitelikli verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesini, bu verilerin fiziki ve dijital ortamda saklanmakta olduğunu, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bildirim’ de belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile azami güvenliği sağlamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte olduğunu bildiğimi ve onay verdiğimi, ilgili süreç kapsamında işlenme amacına uygun olarak kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre kadar saklanmasını, tarafıma ayrıca gerekli aydınlatılmanın yapıldığını, hem aydınlatma metnini hem de iş bu metni oıkuyup anladığımı, metindeki kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi,

Firmanız/şahsınız ve ticari faaliyetlerinizi yürütmek ve yükümlülüklerinizi yerine getirmek üzere hizmet aldığınız, işbirliği yaptığınız, program ortağı kuruluşları ve diğer üçüncü kişiler ile bağlı ortaklıklarınız tarafından işlenmesine ve kayıtlarınızda yer alan ya da ileride şirketinize bildireceğim iletişim adreslerime, şirketiniz ve bağlı ortaklıklarınızın ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım, kampanya ve pazarlama faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmelerle ilişkin ticari elektronik ileti, SMS (kısa mesaj), sesli mesaj, telesekreter ve benzeri yollardan ulaşılmasına onay veriyorum.

AD SOYAD / TARİH / İMZA